Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN E3M Artistiek.nl

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
–  E3M Artistiek: e3m-artistiek.nl
– Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
–  Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die product en/of diensten afneemt en een overeenkomst op afstand aangaat met E3M Artistiek.
–  Kunstschilder: een ieder die zelf gemaakte schilderijen voor verkoop aanbiedt bij E3M artistiek.nl.
– Schilderij: een met verf gecreëerde afbeelding gemaakt door een kunstschilder.
–  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Identiteit ondernemer

Naam: E3M Artistiek

Eigenaar: Barbara Martine Elich-Ras

Vestigingsadres: Tabaksweg 1, 3848 BW Harderwijk

Telefoonnummer: 06-45150461

E-mailadres: barbara@e3m-artistiek.nl

KvK-nummer: Harderwijk 08115334

BTW-nummer: NL1739.68.636.B01

Artikel 2 – Algemeen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de E3M Artistiek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen E3M Artistiek en klant.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.

2.3 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.4 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbod

3.1     E3M Artistiek.nl treedt op als intermediair tussen kunstschilder en klant.

3.2 E3M Artistiek brengt het contact tussen kunstschilder en klant tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

3.3    Bij de verkoop van schilderijen en het vervaardigen van schilderijen in opdracht, blijft E3M Artistiek als intermediair fungeren. Dit houdt in dat klant en kunstschilder, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het schilderij via E3M Artistiek laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.

3.4 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. E3M Artistiek kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het schilderij
· De naam van de kunstschilder die het werk gemaakt heeft
· De prijs inclusief belastingen
. De wijze van betaling en aflevering
· Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order
4.2     Indien de consument en E3M Artistiek overeenkomen dat de klant nog andere diensten van E3M Artistiek zal afnemen, zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden.

4.3     Binnen 5 werkdagen, nadat E3M Artistiek het bestelformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt, heeft ontvangen, krijgt de klant de desbetreffende factuur toegestuurd.

Artikel 5 – Prijzen, Tarieven en Betaling

5.1    Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 De prijzen worden vermeld inclusief verzendkosten binnen Nederland. Wilt u het werk naar een adres buiten Nederland laten verzenden, dan kunnen er aanvullende verzendkosten worden gevraagd.
5.3    Alle facturen zullen door de klant per bank overschrijving worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.4    Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim; E3m Artistiek heeft vanaf dat moment de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden en het schilderij weer te koop aan te bieden.

Artikel 6 – Levering / Leveringstermijnen
6.1     De vermelde prijzen op de website zijn exclusief verzendkosten. Leveringen binnen Nederland zijn op de website van E3M Artistiek aangegeven. Leveringen in het buitenland worden per zending vooraf uitgerekend.
6.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
6.3     De levertermijn van een schilderij in opdracht bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en E3M Artistiek.
6.4     Wanneer het schilderij niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht E3M Artistiek zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
6.5     Indien E3M Artistiek gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst voor schilderij in opdracht, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan E3M Artistiek ter beschikking heeft gesteld.
6.6     Bij ontvangst dient de klant het schilderij grondig te inspecteren op fouten en gebreken waarna het schilderij in goede staat te hebben ontvangen.
6.7   Indien de te leveren kunstwerken tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden, dient de cliënt zelf contact op te nemen met E3M Artistiek voor het maken van een nieuwe afspraak voor het afleveren van het schilderij.
Artikel 7 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
7.1     E3M Artistiek is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 8 – Verkoop van schilderijen
8.1     De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur anders uitzien. De kwaliteit van de afbeelding is afhankelijk van de kwaliteit van de door de kunstschilder aangeleverde foto’s of bestanden. E3M Artistiek is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.
8.2     Wanneer klant een schilderij in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.
8.3     E3M Artistiek treedt op als intermediair tussen kunstschilder en klant. E3M Artistiek brengt dus alleen het contact tussen kunstschilder en klant tot stand en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.
8.4     Wanneer een schilderij op het internet de interesse van klant heeft gewekt, is het mogelijk het werk in zijn/haar eigen omgeving te bekijken. Tevens is het mogelijk het werk in het atelier van de kunstschilder te bezichtigen. Klant hoeft dus geen beslissing te nemen op basis van alleen maar afbeeldingen.
8.5   E3M Artistiek geeft op de via haar verkochte schilderijen geen garantie. Voor klachten over een schilderij zal E3M Artistiek klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunstschilder en klant hiertoe de adresgegevens van de kunstschilder verschaffen. 

Artikel 9 –  Intellectuele eigendom en auteursrechten
9.2     Het is klant niet toegestaan veranderingen in de schilderijen aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3    Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de kunstschilder, ongeacht of deze aan klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
9.4    Alle door E3M Artistiek eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van E3M Artistiek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
9.5   E3M Artistiek garandeert niet dat de aan klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door E3M Artistiek geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10 – Herroepingsplicht
10.1  Nadat klant het door hem/haar bestelde schilderij heeft ontvangen, heeft klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit schilderij, de onderliggende overeenkomst met E3M Artistiek te ontbinden. Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
10.2  Indien klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient klant dit schriftelijk (via e-mail, brief) aan E3M Artistiek te melden. Klant dient het schilderij – na overleg met E3M Artistiek – te sturen naar een door E3M Artistiek vastgesteld retouradres. Klant is in dit geval een bijdrage van 15,- euro in de gemaakte transportkosten verschuldigd naast de kosten voor het terugsturen van het schilderij naar het retouradres van E3M Artistiek.
10.3  Indien klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat klant de overeenkomst met E3M Artistiek ingevolge artikel 9.1 en 9.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal E3M Artistiek deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat E3M Artistiek het door klant geretourneerde schilderij heeft ontvangen, aan klant terugbetalen.
10.4  E3M Artistiek behoudt het recht om geretourneerde schilderijen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het schilderij door de schuld van klant is beschadigd. Klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan is in de periode dat hij daarover beschikte. E3M Artistiek heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verreken met het door klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
10.5  Indien een schilderij wordt geretourneerd dat naar het oordeel van E3M Artistiek schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van klant te wijten is of anderszins voor risico van klant komt, zal E3M Artistiek klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. E3M Artistiek heeft het recht om de waardevermindering van het schilderij als gevolg van deze schade van het aan klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11 – Klachten
11.1 Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het schilderij of iedere andere klacht, zullen door E3M Artistiek serieus in behandeling worden genomen.
11.2   De klant dient een klacht kenbaar te maken via brief of e-mail.
11.3   E3M Artistiek zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. E3M Artistiek zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 – Persoonsgegevens
12.1   Door klant ingevoerde persoonlijke gegevens, inclusief e-mailgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. En uiteraard niet verstrekt of verkocht aan derden.

Artikel 13 – Geschillen/toepasselijk recht
13.1   Op elke overeenkomst tussen E3M Artistiek en klant is Nederlands recht van toepassing.
13.2   Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.